[HELP] Kết nối C# và ORACLE TIMESTEN

Lập trình trên cơ sở công nghệ .Net của Microsoft.
Post Wed Jun 24, 2015 11:02 am
User avatar

asteriskese

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 2
Joined: Mon Jun 22, 2009 4:31 pm

[HELP] Kết nối C# và ORACLE TIMESTEN

Mình đã kết nối Java với TimesTen được. Tuy nhiên khi chuyển qua C# thì không thể kết nối được. Mời các cao nhân chỉ giáo.

ORACLE TIMESTEN: TimesTen Release 11.2.2.8.0 (64 bit Linux/x86_64) (tt1122:53396) 2015-01-20T08:36:31Z
SELECT * FROM GIRLS WHERE V1=90 AND V2=60 AND V3=90;


Return to Microsoft .NET

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron