Auto start-stop Oracle on Unix

Các bài viết, hướng dẫn, các bài dịch thuật, sưu tầm,... liên quan đến học tập nghiên cứu DB, OS,...
Post Wed Sep 09, 2009 8:38 am
User avatar

m4n0w4r

OCP
OCP
Posts: 209
Joined: Fri Apr 03, 2009 9:47 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Chà có vẻ như bác hơi lười Google thì phải :roll: . Tài liệu về Webmin đầy rẫy, tôi cũng đã cài và dùng rồi.
Download tại đây :
RPM suitable for Redhat, Fedora, CentOS, SuSE or Mandrake Linux
http://prdownloads.sourceforge.net/weba ... noarch.rpm 15M


Cách cài đặt thế nào thì cứ rpm -ivh mà xài. Nhưng trước khi cài Webmin thì nên cài thêm gói này trước : perl-Net-SSLeay. Cụ thể (perl-Net-SSLeay-1.25-1.2.el4.rf.i386.rpm).
Nếu cài đặt thành công thì sẽ thấy có port listen như sau :
[m4n0w4r@test ~]$ netstat -ant | grep 10000 | grep -v grep
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN


Lúc đó thì truy cập thông qua https để vào màn hình quản trị của Webmin.

Best Regards
m4n0w4r
Thời Dế non hợm hĩnh, thích rong chơi phiêu bạt..
Cậy sức đôi Càng to, chẳng coi ai xung quanh ra sao
Nào ai khuyên răn, Dễ cùng gật gù, nhưng rồi:
"Nước đổ lá khoai, nước đổ lá khoai!!!"


Post Wed Sep 09, 2009 11:12 am
WELcome to ORAVN!!

vandt

OCP
OCP
Posts: 807
Joined: Mon Dec 08, 2008 9:21 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

m4n0w4r wrote:Chà có vẻ như bác hơi lười Google thì phải :roll: .


Cảm ơn bác, mình thấy Google vào oravn.com nhanh và thân thiện hơn :grin: :grin:
Được đọc tiếng việt dầu sao cũng dễ hơn English.

Nhưng nếu ai cũng Google thì làm sao oravn.com có nhiều đề tài để mọi người seach đúng không. Quan điểm của mình là dùng cả hai. Tìm cái hay trên internet sau đó Post vào oravn.com để share với mọi người cùng học tập. Cái nào có trên oravn.com thì thôi. Ngoài ra anh em trên đây cũng giúp đở rất nhiệt tình ...


Post Wed Sep 09, 2009 12:55 pm
User avatar

vnora

Moderator
Moderator
Posts: 1322
Joined: Fri Mar 07, 2008 4:02 pm
Location: Hà nội

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Google là công cụ tìm kiếm chứ có phải là 1 cái knowledge base đâu, sao lại so sánh 1 cái search engine với 1 forum được. Bạn vào google search những vấn đề về Oracle không thấy kết quả cúa nó có trỏ đến ORAVN à?
Anh em ở đây đều nhiệt tình nhưng bạn cũng cần thấy được là nếu search trên Google thì bạn đỡ phải hỏi ở đây, do vậy sẽ nhanh hơn là post câu hỏi và chờ đợi. Vì vậy, cách giải quyết vấn đề hay nhất vẫn là:
- B1: Vào 1 vài forum tin tưởng (VD: oravn.com) và search (4rum nào cũng có tính năng search)
- B2: Nếu không thấy thì vào Google search tiếp.
- B3: Nếu vẫn không thấy solution thì mới post câu hỏi trên 4rum.
PAV.


Post Tue Oct 06, 2009 3:56 am
WELcome to ORAVN!!

vandt

OCP
OCP
Posts: 807
Joined: Mon Dec 08, 2008 9:21 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Đối với Oracle 9i trong một vài trường hợp thì script $ORACLE_HOME/bin/dbstart không thể start được và báo lỗi
"Can't find init file for Database"

Nguyên nhân do dbstart chỉ tìm kiếm pfile vì vậy nếu môi trường đang sử dụng spfiles thì sẽ bị lỗi.

Cách khắc phục là sửa script $ORACLE_HOME/bin/dbstart cho nó tìm kiếm cả pfile và spfile như sau:

+ Thêm
SPFILE=${ORACLE_HOME}/dbs/spfile${ORACLE_SID}.ora
vào ngay sau line 55

+ Thay đổi line 117 như sau

if [ -f $PFILE -o -f $SPFILE ] ; then

+ Thay đổi file script của bác Sang lại như sau để ORACLE auto start/stop Listener khi reboot/shutdown lại máy

/etc/init.d/oracle10g

Code: Select all
#!/bin/sh
# chkconfig: 345 99 10
# description: Oracle auto start-stop script by oravn.com
#

# Change path to match with 9i
ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/9.2.0
ORA_OWNER=oracle


if [ ! -x $ORA_HOME/bin/dbstart ]
then
    echo "Oracle startup: cannot start"
    exit
fi


case "$1" in
    'start')
        # Start the Oracle databases and Listener:
        su - $ORA_OWNER -c $ORA_HOME/bin/dbstart
        # Add this line to start Listener
        su - $ORA_OWNER -c "$ORA_HOME/bin/lsnrctl start"
        ;;
    'stop')
        # Stop the Oracle databases:
        su - $ORA_OWNER -c $ORA_HOME/bin/dbshut
        # Add this line to stop Listener
        su - $ORA_OWNER -c "$ORA_HOME/bin/lsnrctl stop"
        ;;
      *)
        echo "Usage: $0 {start|stop}"
        ;;
esac


Post Fri Apr 22, 2011 5:01 pm
WELcome to ORAVN!!

myloving

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 15
Joined: Mon Jul 14, 2008 8:24 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Các anh xem giúp em lỗi này với ạ, em cấu hình auto start như topic trên, sau khi restart lại server thì connect vào database như sau
Code: Select all
[oracle@binhkhang ~]$ more /home/oracle/.bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

PATH=$PATH:$HOME/bin


ORACLE_BASE=/app/oracle
ORACLE_HOME=/$ORACLE_BASE/db_11
ORACLE_SID=vas
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
export PATH
export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID
[oracle@binhkhang ~]$ id oracle
uid=500(oracle) gid=500(oinstall) groups=500(oinstall),501(dba)
[oracle@binhkhang ~]$ echo $ORACLE_SID
vas
[oracle@binhkhang ~]$ more /app/oracle/db_11/network/admin/tnsnames.ora
# tnsnames.ora Network Configuration File: /app/oracle/db_11/network/admin/tnsna
mes.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

VAS =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = binhkhang)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = vas)
    )
  )

[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:47:29 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> conn sys/oracle as sysdba
Connected to an idle instance.
SQL> conn sys/oracle@vas as sysdba
Connected.
SQL> show parameter db_name;

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_name                              string      vas
SQL> show parameter service;

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
service_names                        string      vas
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect                                                                                                  descriptor
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Pr                                                                                                 oduction
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:51:00 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  845348864 bytes
Fixed Size                  1339796 bytes
Variable Size             633343596 bytes
Database Buffers          205520896 bytes
Redo Buffers                5144576 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Pr                                                                                                 oduction
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:51:24 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>


Sau khi restart lại database thì lại connect bình thường, em muốn là sau khi restart lại server thì mình sẽ connect được như sau.
Code: Select all
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:51:24 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>


Các anh xem còn cấu hình ở đâu nữa không ạ?


Post Sat Apr 23, 2011 9:20 am
WELcome to ORAVN!!

vandt

OCP
OCP
Posts: 807
Joined: Mon Dec 08, 2008 9:21 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

myloving wrote:Các anh xem giúp em lỗi này với ạ, em cấu hình auto start như topic trên, sau khi restart lại server thì connect vào database như sau
Code: Select all
[oracle@binhkhang ~]$ more /home/oracle/.bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

PATH=$PATH:$HOME/bin


ORACLE_BASE=/app/oracle
ORACLE_HOME=/$ORACLE_BASE/db_11
ORACLE_SID=vas
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
export PATH
export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID
[oracle@binhkhang ~]$ id oracle
uid=500(oracle) gid=500(oinstall) groups=500(oinstall),501(dba)
[oracle@binhkhang ~]$ echo $ORACLE_SID
vas
[oracle@binhkhang ~]$ more /app/oracle/db_11/network/admin/tnsnames.ora
# tnsnames.ora Network Configuration File: /app/oracle/db_11/network/admin/tnsna
mes.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

VAS =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = binhkhang)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = vas)
    )
  )

[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:47:29 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> conn sys/oracle as sysdba
Connected to an idle instance.
SQL> conn sys/oracle@vas as sysdba
Connected.
SQL> show parameter db_name;

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_name                              string      vas
SQL> show parameter service;

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
service_names                        string      vas
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect                                                                                                  descriptor
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Pr                                                                                                 oduction
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:51:00 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  845348864 bytes
Fixed Size                  1339796 bytes
Variable Size             633343596 bytes
Database Buffers          205520896 bytes
Redo Buffers                5144576 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Pr                                                                                                 oduction
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:51:24 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>


Sau khi restart lại database thì lại connect bình thường, em muốn là sau khi restart lại server thì mình sẽ connect được như sau.
Code: Select all
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri Apr 22 20:51:24 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>


Các anh xem còn cấu hình ở đâu nữa không ạ?


Xem lại path cho đúng. Thử sửa lại ORA_HOME thành path tuyệt đối xem sao?

Code: Select all
#!/bin/sh
# chkconfig: 345 99 10
# description: Oracle auto start-stop script by oravn.com
#

ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
ORA_OWNER=oracle


Ngoài ra bạn t est lại xem script đã chạy đúng chưa như bác Sang đã chỉ

- Kiểm tra xem script có thật sự start-stop được database (và listener) không.

[root@oravn ~]# cp oracle10g /etc/init.d/
[root@oravn ~]# /etc/init.d/oracle10g start

[root@oravn ~]# netstat -na | grep 1521
tcp 0 0 0.0.0.0:1521 0.0.0.0:* LISTEN

[root@oravn ~]# ps -ef | grep ora_
oracle 24313 1 0 15:07 ? 00:00:00 ora_pmon_prod
oracle 24315 1 0 15:07 ? 00:00:00 ora_psp0_prod
oracle 24317 1 0 15:07 ? 00:00:00 ora_mman_prod
..........

- Gán script vào các level tương ứng của OS

[root@oravn ~]# chkconfig --add oracle10g

[root@oravn ~]# chkconfig --list oracle10g
oracle10g 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off

Theo như kết quả trên thì script của chúng ta được "gắn" vào level 3,4,5 của OS.
Như vậy, sau này mỗi khi khởi động OS lên các level trên, Oracle Database và Listener sẽ tự động khởi động.
Post Sat Apr 23, 2011 10:06 am
WELcome to ORAVN!!

myloving

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 15
Joined: Mon Jul 14, 2008 8:24 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Em test thử rồi, nó vẫn thế ạ
Code: Select all
[oracle@binhkhang init.d]$ more oracle
#!/bin/sh
# chkconfig: 345 99 10
# description: Oracle auto start-stop script by oravn.com

ORA_HOME=/app/oracle/db_11
ORA_OWNER=oracle

if [ ! -x $ORA_HOME/bin/dbstart ]
then
    echo "Oracle startup: cannot start"
    exit
fi

case "$1" in
    'start')
        # Start the Oracle databases and Listener:
        su - $ORA_OWNER -c $ORA_HOME/bin/dbstart
        ;;
    'stop')
        # Stop the Oracle databases:
        su - $ORA_OWNER -c $ORA_HOME/bin/dbshut
        ;;
      *)
        echo "Usage: $0 {start|stop}"
        ;;
esac

[oracle@binhkhang init.d]$


Đây là nội dung test
Code: Select all
[root@binhkhang ~]# /etc/init.d/oracle start
Processing Database instance "vas": log file /app/oracle/db_11/startup.log
[root@binhkhang ~]# more /app/oracle/db_11/startup.log

/app/oracle/db_11/bin/dbstart: Starting up database "vas"
Sat Apr 23 16:56:21 ICT 2011


SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Apr 23 16:56:21 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

SQL> Connected to an idle instance.
SQL> ORACLE instance started.

Total System Global Area  845348864 bytes
Fixed Size                  1339796 bytes
Variable Size             633343596 bytes
Database Buffers          205520896 bytes
Redo Buffers                5144576 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0
- Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

/app/oracle/db_11/bin/dbstart: Database instance "vas" warm started.
[root@binhkhang ~]# more /app/oracle/db_11/listener.log
/app/oracle/db_11/bin/dbstart: Starting Oracle Net Listener

LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 23-APR-2011 16:56:21

Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Starting //app/oracle/db_11/bin/tnslsnr: please wait...

TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
System parameter file is //app/oracle/db_11/network/admin/listener.ora
Log messages written to /app/oracle/diag/tnslsnr/binhkhang/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=binhkhang)(PORT=1521)))

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
Start Date                23-APR-2011 16:56:21
Uptime                    0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   //app/oracle/db_11/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /app/oracle/diag/tnslsnr/binhkhang/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=binhkhang)(PORT=1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully
[root@binhkhang ~]# su - oracle
[oracle@binhkhang ~]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 23-APR-2011 16:59:45

Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
Start Date                23-APR-2011 16:56:21
Uptime                    0 days 0 hr. 3 min. 24 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   //app/oracle/db_11/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /app/oracle/diag/tnslsnr/binhkhang/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=binhkhang)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "vas" has 1 instance(s).
  Instance "vas", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "vasXDB" has 1 instance(s).
  Instance "vas", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Apr 23 16:59:51 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL>


Post Sat Apr 23, 2011 10:23 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

post kết quả 2 lệnh này xem:

Code: Select all
which  sqlplus

Code: Select all
ps -fu oracle | grep ora_
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Sat Apr 23, 2011 10:48 am
WELcome to ORAVN!!

myloving

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 15
Joined: Mon Jul 14, 2008 8:24 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

nhsang wrote:post kết quả 2 lệnh này xem:

Code: Select all
which  sqlplus

Code: Select all
ps -fu oracle | grep ora_Kết quả đây anh
Code: Select all
[root@binhkhang ~]# which  sqlplus
/usr/bin/which: no sqlplus in (/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

[/code]
Code: Select all
[root@binhkhang ~]# ps -fu oracle | grep ora_
oracle   13370     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_pmon_vas
oracle   13372     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_vktm_vas
oracle   13376     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_gen0_vas
oracle   13378     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_diag_vas
oracle   13380     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_dbrm_vas
oracle   13382     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_psp0_vas
oracle   13384     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_dia0_vas
oracle   13386     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_mman_vas
oracle   13388     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_dbw0_vas
oracle   13390     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_lgwr_vas
oracle   13392     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_ckpt_vas
oracle   13394     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_smon_vas
oracle   13396     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_reco_vas
oracle   13398     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_mmon_vas
oracle   13400     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_mmnl_vas
oracle   13402     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_d000_vas
oracle   13404     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_s000_vas
oracle   13457     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_qmnc_vas
oracle   13535     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_cjq0_vas
oracle   13541     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_q000_vas
oracle   13543     1  0 16:56 ?        00:00:00 ora_q001_vas
oracle   13602     1  0 17:00 ?        00:00:00 ora_vkrm_vas
oracle   13626     1  0 17:01 ?        00:00:00 ora_smco_vas
oracle   13874     1  0 17:31 ?        00:00:00 ora_w000_vas


Em chỉ đến đừong dẫn đầy đủ nó vẫn thế ạ
Code: Select all
[oracle@binhkhang ~]$ /app/oracle/db_11/bin/sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Apr 23 17:45:03 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL>


Post Sat Apr 23, 2011 11:26 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

which bằng user oracle kia.
Cái của em chắc là sai biến môi trường ORACLE_SID rồi, sửa lại thành vas đi (phân biệt chử thường/hoa).
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Sat Apr 23, 2011 11:37 am
WELcome to ORAVN!!

vandt

OCP
OCP
Posts: 807
Joined: Mon Dec 08, 2008 9:21 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Ngoài ra bạn đã set cái này thành Y chưa

- Sửa lại /etc/oratab
Những instance nào cần start tự động thì sửa giá trị N thành Y
vd:
orcl:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1:N
prod:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1:YVà Listener cũng quan trọng. check nó nhe

[root@oravn ~]# netstat -na | grep 1521
tcp 0 0 0.0.0.0:1521 0.0.0.0:* LISTENPost Mon Apr 25, 2011 8:52 am
WELcome to ORAVN!!

myloving

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 15
Joined: Mon Jul 14, 2008 8:24 am

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

nhsang wrote:which bằng user oracle kia.
Cái của em chắc là sai biến môi trường ORACLE_SID rồi, sửa lại thành vas đi (phân biệt chử thường/hoa).


Em cũng khai báo biến môi trường ORACLE_SID=vas rồi mà anh
Code: Select all
login as: oracle
oracle@192.168.9.190's password:
Last login: Mon Apr 25 15:20:27 2011 from 192.168.9.100
[oracle@binhkhang ~]$ more /home/oracle/.bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

PATH=$PATH:$HOME/bin


ORACLE_BASE=/app/oracle
ORACLE_HOME=/$ORACLE_BASE/db_11
ORACLE_SID=vas
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
export PATH
export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID
[oracle@binhkhang ~]$ which  sqlplus
/app/oracle/db_11/bin/sqlplus
[oracle@binhkhang ~]$ more /etc/oratab
## This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
# and updated by the Database Configuration Assistant when creating
# a database.

# A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
# the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
#
# Entries are of the form:
#   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
#
# The first and second fields are the system identifier and home
# directory of the database respectively.  The third filed indicates
# to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not,
# "N", be brought up at system boot time.
#
# Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
#
#
vas:/app/oracle/db_11:Y
[oracle@binhkhang ~]$ netstat -na | grep 1521
tcp        0      0 127.0.0.1:23498             127.0.0.1:1521              ESTABLISHED
tcp        0      0 :::1521                     :::*                        LISTEN
tcp        0      0 ::ffff:192.168.9.190:53948  ::ffff:192.168.9.179:1521   ESTABLISHED
tcp        0      0 ::ffff:127.0.0.1:1521       ::ffff:127.0.0.1:23498      ESTABLISHED
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     890001 /var/tmp/.oracle/sEXTPROC1521
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Apr 25 15:29:28 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL>


Vấn đề là em shutdown rồi startup thì nó vẫn vào bình thừong, lỗi này em cũng thấy rất khó hiểu
Code: Select all
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Apr 25 15:29:28 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> conn sys/oracle@vas as sysdba
Connected.
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Apr 25 15:33:52 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  845348864 bytes
Fixed Size                  1339796 bytes
Variable Size             633343596 bytes
Database Buffers          205520896 bytes
Redo Buffers                5144576 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@binhkhang ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Apr 25 15:34:11 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>


Đây là cấu hình file host
Code: Select all
[root@binhkhang ~]# more /etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1               binhkhang localhost
192.168.9.190           binhkhang localhost
[root@binhkhang ~]#


Post Sat Jun 17, 2017 2:08 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: Auto start-stop Oracle on Unix

Updated:
- Phiên bản 11g/12c trên linux
- Clip demo

Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Previous

Return to Bài viết từ ORAVN

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Youtube Channel
cron