nhờ anh em giúp viết câu truy vấn

Thảo luận về kỷ thuật viết SQL và PL/SQL, cũng như công cụ sử dụng và những vấn đề liên quan.
Post Mon May 29, 2017 3:24 pm
WELcome to ORAVN!!

canhgachiengion

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Sun May 21, 2017 7:21 pm

nhờ anh em giúp viết câu truy vấn

Mã GD----         TID----	Thời gian giao dịch---------	BIN---Loại-- MODE
978031625 01028833 18-05-2017 09:41:28 970428 BN 901
978031165 01029477 18-05-2017 09:40:53 422151 VI 051
978030958 01028945 18-05-2017 09:40:36 555947 MA 051
978030018 01805386 18-05-2017 09:39:36 408235 VI 051
978029674 01034294 18-05-2017 09:39:10 437374 VI 051
978029107 01805297 18-05-2017 09:38:27 456225 VI 011
978028683 01035304 18-05-2017 09:37:52 489517 VI 051
978028629 01805297 18-05-2017 09:37:48 456225 VI 011
978027931 01805056 18-05-2017 09:36:53 466243 VI 051
978027725 01805444 18-05-2017 09:36:36 422151 VI 051
978025556 01805297 18-05-2017 09:33:40 553397 MA 011
978024464 01029511 18-05-2017 09:32:15 422151 VI 051
978024307 01805297 18-05-2017 09:32:04 553397 MA 011
978023676 01029131 18-05-2017 09:31:13 472074 VI 051
978023670 01030008 18-05-2017 09:31:12 428310 VI 901Nhờ anh em viết giúp bằng Pl/SQL để lấy mẫu học viết
yêu cầu tìm TID có cùng số BIn trong 30 phút
Tìm 3 TID loại VI MA có mode bắt đầu bằng 05 trong 10 phút


Thank


Return to Oracle PL/SQL và SQL

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests

Youtube Channel
cron