Cho em hỏi cài web lên Oracle HTTP Server thế nào ạ và cách kết nối db với web qua mod_pls ạ?

Ngôn ngữ lập trình "opensource" được rất nhiều website sử dụng: PHP
Post Mon May 15, 2017 5:56 pm
WELcome to ORAVN!!

Lienpekon

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Mon May 15, 2017 5:48 pm

Cho em hỏi cài web lên Oracle HTTP Server thế nào ạ và cách kết nối db với web qua mod_pls ạ?

Cho em hỏi cài web lên Oracle HTTP Server thế nào ạ và cách kết nối db với web qua mod_pls ạ?


Return to PHP

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron