It is currently Sun Jun 25, 2017 5:27 pm

News News of Oracle PL/SQL và SQL

Site map of Oracle PL/SQL và SQL » Forum : Oracle PL/SQL và SQL

Thảo luận về kỷ thuật viết SQL và PL/SQL, cũng như công cụ sử dụng và những vấn đề liên quan.

nhờ anh em giúp viết câu truy vấn

Mã GD---- TID---- Thời gian giao dịch--------- BIN---Loại-- MODE
978031625 01028833 18-05-2017 09:41:28 970428 BN 901
978031165 01029477 18-05-2017 09:40:53 422151 VI 051
978030958 01028945 18-05-2017 09:40:36 555947 MA 051
978030018 01805386 18-05-2017 09:39:36 408235 VI 051
978029674 01034294 18-05-2017 09:39:10 437374 VI 051
978029107 01805297 18-05-2017 09:38:27 456225 VI 011
978028683 01035304 18-05-2017 09:37:52 489517 VI 051
978028629 01805297 18-05-2017 09:37:48 456225 VI 011
978027931 01805056 18-05-2017 09:36:53 466243 VI 051
978027725 01805444 18-05-2017 ...
Read more : nhờ anh em giúp viết câu truy vấn | Views : 82 | Replies : 0


Lỗi không tạo được trigger

Em chào mọi người. Em có bài toán tạo trigger khi nhập thêm hàng thì số lượng hàng trong kho được tự động cập nhập theo. Sau khi làm thì em gặp phải lỗi như dưới, có cao nhân nào giúp đỡ em không ạ? Em xin cảm ơn ạ.
create or replace trigger trg_capnhaphangtudong
after
insert on chitietphieunk
for each row
declare so_luong number(5);
begin
select soluong into so_luong from chitietphieunk where SOPHIEUN=:new.SOPHIEUN;
update ...
Read more : Lỗi không tạo được trigger | Views : 41 | Replies : 1


vấn đề khi dump data có table name là tiếng nhật

hi các bạn, mình dang có vấn đề khi dump data cho oracle 11g. Trong file có một số table name và field là tiếng nhật. Trong quá trình dump các bảng đều dc create bình thường, riêng trường hợp khi import data thì các bảng tiếng nhật đều không được và báo lỗi là bị duplicate columname (このビューではデータ操作が無効です) . Mình đã set NLS_LANG = JAPANESE_JAPAN.JA16SJISTILDE cho chuẩn table nhật rồi mà vẫn không được. ...
Read more : vấn đề khi dump data có table name là tiếng nhật | Views : 230 | Replies : 0


[oracle 11g] Lỗi khai báo kiểu NUMBER không tương thích Plz???

Các bác giúp em với ạ....... plzzzzz

Em tạo thủ tục sau:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE guitien (
v_MaKH IN varchar2,
v_money IN Number)
AS
dem INT;
BEGIN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
IF (SUBSTR(v_MAKH, 0, 4) = 'CN01') THEN
---Thông tin khách hàng được lưu trên máy chủ CN01
SELECT COUNT (MAKH) INTO dem FROM KHACHHANG WHERE MAKH = v_MAKH;
IF (dem > 0) THEN
INSERT INTO GIAODICH VALUES ('CN01',v_MAKH, v_money, 'G', TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY/MM/DD ...


Xin hỏi cách xử lý ID bị tách làm 2,3 dòng (khi group by ID cùng 1 trường khác) khi tính tổng

Image

Các bác có thể giúp em nhóm 2 thằng VN0010007 bị tách ra không ạ.
Do code của em group by cả thằng category nữa nên nó bị như thế.
Đây là code tù của em ạ.


select
m.co_code as CHI_NHANH, m.category,
(case when m.category = '21077' or m.category = '21078'
or m.category = '21250' or m.category = '21251' then count(m.category) end) as TONG_SO_GD_MM_CHO_VAY,
(case when m.category = '21077' or m.category = '21078'
or ...


Cần giúp đỡ về truy vấn phân cấp (hierarchical query)

Em có dữ liệu như sau:

Code: Select all
create table tb_test
(seq number(15),
var1 varchar2(1000)
)
;
insert into tb_test values (1000, 'string 1,string 2,string 3');
insert into tb_test values (2000, 'string 1,string 200,string 9,string 500');
insert into tb_test values (3000, 'string 100,string 200,string 300');
commit;


Em muốn lấy dữ liệu ra kết quả, nhưng không biết làm cách nào:
seq data
1000 string 1
1000 string 2
1000 string 3
2000 string 1
2000 ...


Đếm số kí tự và tự động tăng theo biến

Nhờ mọi người hỗ trợ
Mình đang cần đếm số kí tự trong 1 chuỗi và tăng nó theo hệ số mình nhập vào và thay thế nó chuỗi đó bằng 1 1 chuỗi khác.
ex: mình có chuỗi : "abcde", sau khi đếm được 5, nhân với hệ số mình nhập vào, vd là 3. Vậy là mình có 5 x 3= 15. Mình sẽ chuyển 15 này thành 15 chữ H" và kết ...
Read more : Đếm số kí tự và tự động tăng theo biến | Views : 270 | Replies : 2


Sự khác nhau giữa hàm TRUNC và ROUND khi sử dụng cho kiểu DATE.

Hi

AE nào có thể so sánh chi tiết và có từng ví dụ cụ thể về sự khác nhau, giống nhau giữa 2 cái hàm này không ạ.

VD: Đối với đối số DAY thì mình thấy 2 hàm giống nhau, đối số YEAR thì 2 hàm giống nhau nếu từ tháng 1 đến tháng 6, nhưng từ tháng 7 đến 12 lai có 2 kết quả khác nhau......

SELECT TRUNC(TO_DATE('20161129', 'yyyymmddhhmiss'), 'YEAR'),
ROUND(TO_DATE('20161129', ...


Hỏi về xử lý tối ưu dữ liệu lớn

Nhờ các cao thủ chỉ giáo,

Em mới làm về dữ liệu gọi là lớn nếu sau khi sinh ra dữ liệu tầm 40M bản ghi.

từ danh sách hợp đồng khách hàng khoảng 4M dựa theo ngày bắt đầu Value_date và ngày hết hạn là Matury_date thì ta có lịch trả nợ
x month cho từng hợp đồng.
em định dùng con trỏ 2 for lồng nhưng sợ chậm.
duyệt tất cả và chạy ...
Read more : Hỏi về xử lý tối ưu dữ liệu lớn | Views : 686 | Replies : 5


Xin giúp đỡ cách chuyển sys_refcursor sang kiểu string

Chào các bạn mình có một vấn đề muốn hỏi,
mình có 1 funcion
Code: Select all
create or replace
FUNCTION FUNCTION_INQUIRE_OBJECT_LIST(
      ARG_QUERY VARCHAR2)
    RETURN sys_refcursor IS
    v_rc sys_refcursor;
  BEGIN
    OPEN v_rc FOR ARG_QUERY;
    RETURN v_rc;
  END;


mình gọi function thì được kết quả là một biến con trỏ sys_refcursor
Code: Select all
SELECT FUN_INQUIRE_OBJECT_LIST('select 123 from DUAL') FROM DUAL;


Image
Xin hỏi các bạn làm sao có thể chuyển kết quả này về kiểu string như câu select bình thường. ...
Read more : Xin giúp đỡ cách chuyển sys_refcursor sang kiểu string | Views : 373 | Replies : 1


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 30660 • Total topics 5934 • Total members 22195

Youtube Channel